Gradsko vijeće Iloka donijelo odluku o zatvaranju odlagališta Božino brdo

Foto: Đuro Karalić

ILOK, Na sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka vijećnici su jednoglasno usvojili Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije iz lipnja 2016. kao i Plan zaštite od požara Grada Iloka izrađen od strane stručnog tima Grada Iloka. Jednoglasno je usvojena i  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, metala, tekstila, problematičnog otpada i krupnog otpada na području Grada Iloka. U planu je zatvoriti odlagalište komunalnog otpada „Božino brdo“, a smeće odvoziti u Vukovar na način da će se posebno prikupljati papir, plastika a kasnije metal i tekstil, dok će  biorazgradivi i miješani otpad odvoziti gradsko komunalno poduzeće, jednom tjedno ili dvaput tjedno.
Također jednoglasno donesena je i odluka o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Božino brdo“ u Iloku s kojom se zabranjuje svako daljnje korištenje odlagališta jer isto ne udovoljava uvjetima koje propisuje Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada. Odluka o zatvaranju odlagališta donijeta je sukladno Zakonu u održivom gospodarenju otpadom.

„Miješani komunalni otpad prikupljat će se dakle odvojeno, više se neće moći odvoziti na „Božino brdo“ nego na nama najbliže odlagalište koje ima dozvolu za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, a to je Grad Vukovar, odnosno Petrovačka dola, što će svakako utjecati na cijenu odvoza jer se samo odvoženje odnosno zbrinjavanje posebno mora naplaćivati“, rekao je direktor Kom – Iloka Vilim Čuljak.

Donijeta je i odluka o stipendiranju 14 studenata od kojih će Grad Ilok stipendirati 12 studenata  a Općina Vrbnik i Omišalj po jednog studenta.