Novi način zbrinjavanja komunalnog otpada u Vukovaru

Foto: Ivan Matić

Obzirom na odredbe nove Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, sukladno kojoj su sve općine i gradovi u Republici Hrvatskoj dužne uskladiti sustav sakupljanja komunalnog otpada na svom području,Vijeće Grada Vukovara usvojilo je 31. siječnja 2018. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Vukovara.

„Grad Vukovar i Komunalac već duže vrijeme rade na osiguravanju infrastrukture (u skladu s mogućnostima)– kante, kontejneri, vozila, uspostava reciklažnog dvorišta i ostalo, te smo na neki način pripremali i sebe i pripremali korisnike na promjene koje će doći usvajanjem Uredbe koju je donijela Vlada. Stupanjem na snagu Uredbe, trebalo je postojeći i planirani sustav gospodarenja otpadom uskladiti sa odredbama Uredbe i Zakona, te donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge. Odluka Grada Vukovara donesena je 31. ožujka 2018. godine i jednoglasno je usvojena od strane gradskog Vijeća, i od tada je u primjeni.“, istaknuo je gradonačelnik Penava.

Odluka je puno jasnije propisala obveze korisnika i davatelja usluge, definirane su dozvoljene vrste spremnika za korištenje, učestalost odvoza otpada, definirani su opći uvjeti ugovora s korisnicima, a ono što je najveća promjena su izmjena načina obračuna cijene javne usluge kao i prekršajne i ugovorne kazne za sve one koji se ne budu pridržavali propisa o otpadu. Osnovno načelo postupanja s otpadom odnosi se na poticanje smanjenja nastajanja miješanog otpada koji se odlaže na odlagalište, i sa druge strane, povećanja količina otpada namijenjenog recikliranju (papira, plastike, stakla, metala..).

Neposredno nakon donošenja Odluke Grada, donesen je i novi cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada kojim je definirana obveza plaćanja minimalne cijene javne usluge za sve korisnike (paušalni dio), dok će se zbrinjavanje otpada naplaćivati prema stvarnom broju odvoza spremnika za miješani komunalni otpad (varijabilni dio).

„Dosadašnja cijena bila je formirana prema broju članova domaćinstva, i kao takva bila je u primjeni od 2003. godine, te smo bez obzira na općenito povećanje troškova života, goriva, ljudstva i ostaloga, nastojali što duže zadržati takvu cijenu. Međutim, novodonesena Uredba propisala je nove obveze i novi način obračuna cijene usluge kojeg su dužni primijeniti svi gradovi i općine u Republici Hrvatskoj. Prema novom načinu obračuna cijene, minimalnu cijenu javne usluge odnosno paušalni dio cijene dužni su plaćati svi korisnici usluge, dok će se stvarni odvozi otpada naplaćivati dodatno, ovisno o tome koliko puta mjesečno se isprazni spremnik za miješani otpad. Odvozi će se evidentirati putem elektronskog očitanja čipa sa kante za otpad, a korisnik će sam odlučivati hoće li na dan odvoza otpada prema rasporedu iznijeti kantu na pražnjenje ili neće, o čemu će u konačnici ovisi i konačna cijena usluge, pojasnio je direktor Štrangarević.

Minimalna cijena javne usluge odnosno fiksni dio cijene u individualnim domaćinstvima iznositi će 30 kn, dok će u višestambenim zgradama iznositi 38 kuna, uvećano za PDV. Razlika u fiksnom dijelu cijene nastala je zbog različitih sustava prikupljanja otpada u kućama odnosno zgradama. Naime, sakupljanje otpada u zgradama uključuje skuplju opremu, osiguravanje zaključavanja zajedničkih spremnika kako bi bili dostupni samo korisnicima koji koriste spremnik, svakodnevno provjeravanje popunjenosti spremnika i sl., dok se u kućama otpad sakuplja samo jednom tjedno. Međutim, zbrinjavanje miješanog otpada, odnosno varijabilni dio cijene usluge biti će isti za sve korisnike i iznosit će 4 lipe po litri spremnika za miješani otpad. Tako će jedan odvoz za kantu od 120 litara iznositi 4,80 kn, dok će se odvozi zajedničkog spremnika u zgradama dijeliti na sve korisnike, i na taj će način  konačna, sveukupna cijena usluge za sve korisnike biti jednaka – u prosjeku 45kn, uvećano za PDV, za prosječno dva odvoza mjesečno u kućama, odnosno 9 odvoza mjesečno u zgradama.

Kako nalaže nova zakonska regulativa, javna usluga prikupljanja otpada obavezna je za sve vlasnike odnosno korisnike nekretnina na području Grada Vukovara. Međutim, u Gradu Vukovaru napravili su iznimke te Odlukom propisali nekoliko mogućnosti odjave od usluge. Tako je odjava moguća za nekretnine za koje se dokaže da se trajno ne koriste dostavom potvrdom o isključenju uređaja za potrošnju pitke vode i/ili električne energije od strane ovlaštenog isporučitelja pitke vode/električne energije. Također, iznimno, korisnik usluge koji dokaže da je ujedno vlasnik druge nekretnine na području Grada Vukovara, može se izuzeti od obveze plaćanja cijene javne usluge za tu drugu nekretninu ako se ta nekretnina ne koristi.

Obzirom da je odvojeno sakupljanje otpada na kućnom pragu, putem zelenih otoka ili putem reciklažnog dvorišta uključeno u fiksni dio cijene usluge, novim načinom obračuna cijene korisnici će biti potaknuti da odvoje što više reciklabilnog otpada, kako bi im preostalo što manje miješanog otpada kojeg moraju dodatno platiti kroz varijabilni dio cijene.

Tako će se, osim već uspostavljenog reciklažnog dvorišta, dijela zelenih otoka, ugradnje polupozdemnih kontejnera za potrebe višestambenih zgradate osigurane primarne selekcije papira na kućnom pragu, od svibnja 2018. u sustav primarne selekcije otpada uvesti žuta vrećica za odvajanje plastične ambalaže, koje će biti isporučene korisnicima na kućni prag, skupa sa uputama za odvajanje. Osim toga, biti će uspostavljen povećan sustav zelenih otoka za odvajanje metalne i staklene ambalaže te otpadnog tekstila koji će biti postavljeni po pojedinim kvartovima na području grada. Također, osim izgrađenog reciklažnog dvorišta, uvodi se i funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta koje će se sukladno rasporedu postavljati u pojedinim kvartovima, a namijenjeno je također zbrinjavanju otpada iz kućanstava (većinom problematičnog otpada kao što su baterije, žarulje, lijekovi, elektronička oprema, i dr.)

Žute vrećice i zeleni otoci privremenog su karaktera, a u budućnosti ih je planirano zamijeniti dodatnom kantom za reciklabilni otpad u koju će se odlagati sav kruti otpad namijenjen recikliranju (plastična, metalna i staklena ambalaža) te odvoziti u sortirnicu otpada u kojoj će se otpad dodatno sortirati prema vrstama. Na taj način, građanima će biti pojednostavljeno odvajanje otpada koje je obavezno za sve korisnike, a s druge strane Davatelj usluge umanjit će negativne posljedice prikupljanja otpada iz više kanti (veći troškovi, zauzimanje više prostora kod korisnika, veće onečišćenje okoliša i sl.).

U gradnju građevina za gospodarenje otpadom kao i nabavku dodatne opreme Grad Vukovar planira uložiti još dodatnih 28 milijuna kuna, a Grad Vukovar i tvrtka Komunalac d.o.o. projekte nabavke opreme i izgradnje sortirnice i ostalih građevina i opreme za gospodarenje otpadom apliciraju na javne natječaje za sufinanciranje EU i nacionalnim sredstvima.

Iz svega gore navedenog zaključuje se da je velika odgovornost na proizvođaču otpada, odnosno njegovom pravilnom postupanju s vlastitim otpadom. Također, kako bi se izbjeglo nepropisno odlaganje otpada, važno je naglasiti da će osim mjere zaključavanja spremnika, na pojedinim mjestima u gradu biti uspostavljen i sustav nadzornih kamera, kao i povećana intervencija komunalnih redara s ciljem uvođenja reda u sustav sakupljanja otpada, a propisane su i kazne za one koji se ne budu pridržavali propisa postupanja s otpadom.

Grad Vukovar do sada je u vrlo kratkom roku pokazao vidljive rezultate u sektoru gospodarenja otpadom, a novodonesenim aktima donesenim u propisanim rokovima, još je jednom pokazao da je uvođenje reda u sustav postupanja s otpadom i općenito ulaganje u sektor zaštite okoliša, jedan od prioriteta nadležnih institucija Grada za bolji i kvalitetniji život Vukovaraca.

 

AUTOR: Komunalac