Gradovima i općinama osigurana sredstva za financiranje projektne i tehničke dokumentacije u pripremi lokalnih razvojih projekata

Foto: Pixabay

VINKOVCI, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavila je Poziv na iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata za financiranje iz ESI fondova.

Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte (u nastavku teksta: Projektna dokumentacija), utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III.  skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Prihvatljiva područja sufinanciranja

Prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata čiji su nositelji prihvatljivi podnositelji zahtjeva ili pravne osobe čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a obuhvaćaju ulaganja u:
·      komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),
·      socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog  obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.
Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno – planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su:
·         trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata,

  • trošak izrade idejnog projekte i ishođenje lokacijske dozvole,
  • trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta),
  • trošak ishođenje građevinske dozvole, troškove za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave,
  • trošak izrade izvedbenog projekta,
  • trošak izrade elaborata i/ili studije procjene utjecaja na okoliš, prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš/prirodu,
  • druge opravdane troškove povezane s pripremom projekta.

Iznos sufinanciranja

Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju Projektne dokumentacije određuje se prema indeksu razvijenosti područja za koja se dodjeljuju sredstva u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) i iznosi:

  • 95% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave,
  • 90% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave,
  • 85% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi:
·         1.000.000,00 kuna (slovima:jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave,
·         2.000.000,00 kuna (slovima:dvamilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100.000,00 kuna.

Broj prijavljenih zahtjeva po podnositelju

Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica lokalne samouprave može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje Projektne dokumentacije.
Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave može podnijeti najviše četiri zahtjeva za sufinanciranje Projektne dokumentacije.

Način podnošenja zahtjeva

Zainteresirani podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge:
·         Kontrolni obrazac (Dodatak A) u pisanom i elektronskom formatu (na CD-u),
·         Prijavni obrazac (Dodatak B), detaljno i jasno popunjen na hrvatskom jeziku, dostavljen u pisanom i elektronskom formatu (na CD -u) koji mora biti istovjetan priloženom pisanom primjerku,
·         Proračun projekta (Dodatak C) u pisanom i elektronskom formatu (na CD-u).

Zahtjevi se predaju u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom poštom ili neposredno dostavom Regionalnom koordinatoruAgenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. obvezno uz naznaku: Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova – Ne otvarati, na adresu:
Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Antuna Akšamovića 31
32100 Vinkovci

Sva korespondencija podnositelja zahtjeva i Ministarstva vodi se isključivo putem Regionalnog koordinatora.

Rok za podnošenje zahtjeva

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.
U slučaju slanja prijava poštom, prihvatljivima će se smatrati sve pošiljke poslane preporučenom poštom s poštanskim žigom zaključno s 31. listopadom 2017.

Obrada zahtjeva i dodjela sufinanciranja

Postupci obrade zahtjeva, dodjele sufinanciranja i obaveze Korisnika utvrđeni su u Smjernicama za podnositelje zahtjeva koje su sastavni dio ovog Poziva.

Provedba Programa

Provedbeno razdoblje Programa je od 18. rujna 2017. godine do 31. prosinca 2019. godine.
Program se provodi u skladu s Radnim priručnikom za provedbu programa.

Provedbu Programa za područje Vukovarsko-srijemske županije, u svim fazama provedbe prati Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.  

Osobe za kontakt i dodatna pitanja su:
Mario Bušić, tel: 032/339-993, e-adresa: mbusic@ar-hrast.hr,
Marija Dević, tel: 032/339-993, e-adresa: mdevic@ar-hrast.hr.

Poziv za iskaz interesa s prilozima (Dodatak A, Dodatak B, Dodatak C) i Smjernice za podnositelje zahtjeva dostupni su na web-stranici Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. www.ar-hrast.hr pod nazivom Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Linkovi na dokumente: 

POZIV NA ISKAZ INTERESA
Dodatak A
Dodatak B
Dodatak C
Obrazac za vrednovanje
Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova
Smjernice za podnositelje zahtjeva