Šokačka rič, prva i jedina manifestacija posvećena slavonskom dijalektu

Foto: Đuro Karalić

Šokačka rič prva je i jedina književna, kulturna i znanstvena manifestacija posvećena slavonskom dijalektu. Pokrenuta je 2003. godine i održava se jednom godišnje u Vinkovcima u organizaciji Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. Autorica i voditeljica projekta Šokačke riči Anica Bilić pokrenula ju je s tendencijom da se govori slavonskoga dijalekta zabilježe, istraže, očuvaju i zaštite budući da sa zadnjim govornicima izumiru i nepovratno nestaju. U usporedbi s drugim manifestacijama tradicijske kulture i institucionalnoga čuvanja materijalne i nematerijalne kulture, šokački govori ostali su po strani, posve zapostavljeni.

Šokačka rič proučava, njeguje i čuva idiome slavonskoga dijalekta ili šokačke govore koji pripadaju hrvatskoj jezičnoj i kulturnoj baštini Slavonije i hrvatskoj jezičnoj starini, najstarijim govorima štokavskoga narječja zbog čega im pripada poseban status u povijesti hrvatskoga jezika. Budući da rapidno izumiru, potrebno je što više građe dokumentirati, pohraniti i istražiti za buduće naraštaje.

Šokačka rič okuplja znanstvenike, istraživače, književnike, profesore, predškolsku i školsku djecu te studentsku mladež iz Hrvatske i dijaspore na književnom, kulturnom i znanstvenom projektu čuvanja, proučavanja i njegovanja govora slavonskoga dijalekta.

Književnu, kulturnu i znanstvenu manifestaciju ŠOKAČKA RIČ čini nekoliko programskih sadržaja:

Svečanost otvorenja s pozdravnim govorima predstavnika akademske zajednice, predsjednika Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, gradonačelnika Vinkovaca i župana Vukovarsko-srijemske županije

Tiskovna konferencija s prezentiranjem projekta i njegovih rezultata medijima i javnosti te zaključaka znanstvenoga skupa i budućih planova manifestacije Šokačka rič

Predstavljanje Zbornika radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem. Urednica i priređivačica zbornika je Anica Bilić, a recenzentice Ljiljana Kolenić i Marica Liović. Zbornik sadrži: radove sa znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, održanoga prethodne godine, recenziju, književne tekstove s priredbi Štokavčići i Šokačka mala scena te izvatke iz medijskih objava.

Znanstveni skup Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem na kojemu se javno priopćuju rezultati terenskih istraživanja i istraživanja na prikupljenoj, dokumentiranoj građi i izvorima te zvučnim zapisima, kao i zaključci znanstvenoga skupa. Tematske sekcije: Slavonski dijalekt i sociolingvistika, Slavonski dijalekt i digitalna humanistika, Slavonski dijalekt i znanstvena polja i područja, Slavonski dijalekt i grane jezikoslovlja, Slavonski dijalekt i ostali hrvatski dijalekti, Slavonski dijalekt izvan hrvatskih državnih granica, Staroštokavština i novoštokavština, Slavonski dijalekt i hrvatski standardni jezik, Slavonski dijalekt i leksikografija, Slavonski dijalektolozi, Tradicijski leksik u slavonskom dijalektu, Posavski akut, Slavonski dijalekt i onomastika, Inojezična međuprožimanja u slavonskom dijalektu, Slavonski dijalekt u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, usmenoga i pisanoga izražavanja učenika osnovne i srednje škole te studenata kroatistike, kao i u izvannastavnim aktivnostima učenika, Slavonski dijalekt u književnosti, scenskoj i filmskoj umjetnosti, Slavonski dijalekt, poddijalekti, mjesni govori (terenska istraživanja). Voditeljica znanstvneih skupova je Anica Bilić.

Šokačka mala scena sa scenskim nastupom kazališnih amatera koji njeguju autohtonu staroštokavštinu. Voditelj je Marko Sabljaković.

Priredba Štokavčići s predškolskom i školskom djecom te studentskom mladeži s interpretacijama tekstova na govorima slavonskoga dijalekta, tj. na autohtonim tzv. šokačkim govorima. Voditeljica je Ksenija Petričić, a mentorice Daria Gongeta, Anica Valenćik, Ivana Petričević, Eva Dakić, Marija Ćorić, Ilija Babić, Antun Lešić, Ana Tonšetić, Suzana Modic, Jan Valenćik, Gracijela Vukić, Mirela Klarić i dr.

Predstavljanje objavljenoga književnih djela na staroštokavštini, tj. na govoru slavonskoga dijalekta kao što je Podgajački zvon Marije Znika, Svitanje ri(je)či Josipa Dumendžića, zbornika O Šokcima je rič iz Sombora pod uredništvom Marije Šeremešić i dr.

Nagrade Veliki dukat i Mali dukat pojedincima zaslužnim za čuvanje, njegovanje ili proučavanje govora slavonskoga dijalekta kao što su akademici Stjepan Damajnović, Pavao Pavličić, Krešimir Nemec, Josip Užarević, Marko Samardžija, Milan Moguš, Dubravko Jelčić, prof. dr. Jasna Melvinger, prof. dr. Vinko Brešić, prof. dr. Ljiljana Kolenić, prof. dr. Marija Znika, pučki pjesnici Đuka Galović, Mira Kokanović, redatelj Branko Scmidt, TV voditeljica Jasna Sabljo, radijski voditelj Milan Paun i dr.

Cilj je programskih sadržaja istražiti i znanstveno opisati govore slavonskoga dijalekta, njegovati scenskim i književnim izrazom, podučavati djecu i mlade, čime se produžuje vijek šokačkim govorima, poticati književno stvaralaštvo na staroštokavštini, nagradama valorizirati i animirati za različite oblike bavljenja govorima slavonskoga dijalekta.

Šokaču rič potrebno je održavati, podržati i poduprijeti: kao jedinu književnu, kulturnu i znanstvenu manifestaciju koja se bavi čuvanjem njegovanjem i proučavanjem govora slavonskoga dijalekta; jer se kontinuirano održava od 2003. godine jedanput godišnje početkom studenoga ima iza sebe 19 zbornika radova s oko 270 znanstvenih članaka i dvjestotinjak književnih staroštokavskih tekstova na oko 6.500 stranica kojih ne bi bilo bez ove manifestacije; jer staroštokavski govori rapidno odumiru; jer postoji živi interes na terenu na svim razinama za tzv. šokačke govore; jer se odgovorno, znanstveno utemeljeno brine o najstarijem dijelu hrvatske jezične baštine dajući poticaj i za književno stvaranje na staroštokavskim idiomima kao i za njihovo dokumentiranje, znanstveno istraživanje, njegovanje i očuvanje kako bi se znanstvenim pristupom onemogućila trivijalizacija, stereotipizacija i populizam u njegovanju, čuvanju, dokumentiranju i opisivanju nestandardnih staroštokavskih govora ili tzv. šokačkih govora.

dr. sc. Anica Bilić

Foto: Šokačka rič