Projekt „Poboljšanje sustava javne odvodnje Vodovoda grada Vukovara“

Foto: Vodovod grada Vukovara

VUKOVAR, Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovora o sufinanciranju projekta između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda i Vodovoda grada Vukovara d.o.o., započela je provedba još jednog velikog vodno komunalnog projekta ”Poboljšanje sustava javne odvodnje Vodovoda grada Vukovara”.  Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi gotovo 2 milijuna eura. Prema informacijama iz vukovarskog Vodovoda projekt će se sufinancirati bespovratnim financijskim doprinosom iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 80% prihvatljivih troškova te iz sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta koje osiguravaju Hrvatske vode što čini 10% te sredstvima Vodovoda grada Vukovara u iznosu od 10%.

„Projekt se sastoji od 7 ugovora za koje su provedeni postupci javne nabave, odabrani su Izvođači radova i radovi su započeli proteklog mjeseca. 5 ugovora se odnose na izgradnju sustava, jedan ugovor na nadzor i jedan ugovor za promidžbu i vidljivost“, kaže direktor Vodovoda grada Vukovara Dario Tišov.

Projektnim elementima odnosno planiranim zahvatima u sklopu ovog projekta obuhvaćeni su slijedeći projekti odvodnje na području aglomeracije Vukovar i aglomeracije Sotin:

  1. Izgradnja nove kanalizacije u ul. Brune Bušića u Vukovaru. – Novi kolektor bit će izgrađen u prometnici ulice Brune Bušića te će preuzeti odvodnju korisnika sa starog kanalizacijskog cjevovoda koji  oštećen je u Domovinskom ratu, nedostatnog je prihvatnog kapaciteta i  neodgovarajuće izvedbe te je položen u zelenoj površini okućnica između niza višestambenih objekata čime je otežan ili u potpunosti onemogućen pristup redovnom održavanju i popravcima. U sklopu ovih radova, 116 postojećih korisnika prespojiti će se novim kućnim priključcima na novoizgrađeni kolektor kako bi se otpadna voda adekvatno odvela i pročistila na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Vukovaru.
  2. Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Nad prugom u Vukovaru – U dijelu ulice Nad prugom (odvojak ulice) nema izgrađene javne kanalizacijske mreže te se otpadna voda zbrinjava  u septičke jame. Kako se ulica nalazi u užem urbanom prostoru grada Vukovara potrebno je izgraditi nedostajuće dijelove javnog kanalizacijskog sustava te omogućiti stanovnicima toga dijela ulice poboljšanje kvalitete životnih uvjeta i osigurati da se otpadna voda adekvatno odvede i pročisti na budućem UPOV-u Vukovaru.
  3. Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Augusta Cesarca u Vukovaru – U sklopu ovog projekta izgraditi će se novi kolektor kojim će zamijeniti postojeći stari dotrajali cjevovod neadekvatnog profila, i izgradit će se 56 kanalizacijskih priključaka za sadašnje i buduće korisnike tog dijela ulice Augusta Cesarca.
  4. Prespoj kolektora Gospodarske zone na glavni spojni kolektor s izgradnjom kišnih preljeva – Lokacija ovog projektnog elementa nalazi se u aglomeraciji Vukovar na području Gospodarske zone Vukovar. Izgradnjom ovog kolektor, revitalizira se postojeći kolektorski rasplet koji je je u lošem stanju te nepristupačan za održavanje.
  5. Izvođenje kanalizacijskih priključaka u aglomeraciji Vukovar i Sotin – Na području aglomeracije Vukovar (konkretno – uže područje grada Vukovara) i aglomeracije Sotin (naselje Sotin) dio korisnika javne vodoopskrbe nije spojen na sustav javne odvodnje, iako postoje mogućnosti priključenja. Prema podacima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (srpanj, 2021. godina) u Republici Hrvatskoj na sustave javne odvodnje priključeno je samo 53 % stanovništva, odnosno 44 % stanovništva na sustave za pročišćavanje otpadnih voda. Cilj ovog projektnog elementa jest omogućiti dostupnost javnih vodnih usluga svim potrošačima, stoga bi se ovim projektnim elementom omogućilo da se takvim korisnicima sustava javne vodoopskrbe, a koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje omogući besplatno priključenje na sustav javne odvodnje. Otpadne vode upuštaju se u individualne sustave odnosno u septičke jame. Izgradnjom kanalizacijskih priključaka za korisnike koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje doprinijeti će se smanjenju onečišćenja okoliša i vodnih resursa te će se otpadna voda prikupljati putem sustava javne odvodnje i odvesti na postojeći UPOV Sotin i UPOV Vukovar. Ovim projektnim elementom predviđena je izgradnja cca 920 kanalizacijskih priključaka, od čega 750 za aglomeraciju Vukovar, a 170 za aglomeraciju Sotin.
  6. Ugovor o nadzoru – Ugovorom je obuhvaćen nadzor nad svim radovima.
  7. Ugovor o promidžbi – Ugovorom je obuhvaćena vidljivost i promidžba projekta ”Poboljšanje sustava javne odvodnje Vodovoda grada Vukovara”
Foto: Ivan Matić

„Projekt ”Poboljšanje sustava javne odvodnje Vodovoda grada Vukovara” pozicionira Vodovod grada Vukovara među tvrtke koje brinu o okolišu, vodi, vodnim resursima i korisnicima vodnih usluga. Realizacija svih projekata koje društvo provodi ne bi bila moguća bez zaposlenika Vodovoda grada Vukovara koji uz redovne poslove na procesu proizvodnje vode te održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz organizirane projektne timove provode realizaciju svih projekata. Također realizacija ne bi bila moguća bez suradnje s gradom Vukovarom koji podržava i potiče rast i razvoj društva s ciljem napretka a time i kvalitetnije usluge krajnjim korisnicima“, navodi Tišov.