Penava: Povjerenstvo za sukob interesa odlučilo je kako nisam učinio povredu ni jedne odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Poslije priopćenja političke stranke „Hoćemo pravedno“, u kojemu se govori o projektu izgradnje vukovarske obilaznice, danas je reagirao i prozvani gradonačelnik Vukovara Ivan Penava sa zahtjevom za ispravak netočne informacije.

„Naime, cijelim objavljenim tekstom insinuira se ne sukob interesa te netransparentnost moga rada što demantiram dostavom Odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 2. rujna 2021. godine s kojom sam Vas slobodan podsjetiti kako je utvrđeno da kao dužnosnik, a u vezi okolnosti stjecanja nekretnina od strane moga oca nisam učinio povredu ni jedne odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Objava takvih navoda od strane Vašeg portala nanosi izravnu štetu mome ugledu i časti te Vas pozivam za objavu ispravka netočnih informacija u skladu sa Zakonom o medijima te na postupanje sukladno mjerodavnim zakonskim odredbama.

Naposljetku, žao mi je što Vas kao urednika portala koji prenosi bitne informacije za naše sugrađane moram podsjećati na postojanje ovog službenog, javno objavljenog i dostupnog dokumenta koji opovrgava sve medijske navode na ovu temu te što Vam moram ukazivati na razliku između prave i jasne transparentnosti te prenošenja izjava koje ne odgovaraju istini i pravom stanju stvari poput ovih koje ste objavili“, stoji u demantiju Penave.  

Dostavio je i Odluku koju je donijelo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koju također prenosimo u cijelosti:

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-Ileković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19., u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnika Ivana Penave, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Vukovara,na 140. sjednici, održanoj dana 2. rujna 2021.g., donosi sljedeću:  

ODLUKU

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Ivana Penave, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Vukovara, neće se pokrenuti, jer iz prikupljenih podataka i dokumentacije, a u vezi okolnosti stjecanja nekretnina kč.br. …. i kč.br. ….. k.o. Borovo naselje, od strane dužnosnikovog oca u 2019.g, ne proizlazi da bi dužnosnik počinio povredu neke od odredbi ZSSI-a.

Obrazloženje

Povjerenstvo je dana 24. veljače 2021.g. povodom vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Ivana Penave, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Vukovara, otvorilo predmet pod brojem P-53/21. Predmet je otvoren povodom novinskog članka objavljenog na portalu jutarnji.hr pod naslovom „Otac gradonačelnika Penave kvadrat zemljišta platio 3,3 kune, HC u prosjeku plaća petnaest“.

U gore navedenom članku se u bitnom navodi kako je Ante Penava, otac vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, u svibnju 2019. godine kupio dva poljoprivredna zemljišta u Borovu naselju, od kojih je ono veće, površine 9410 kvadrata, na trasi južne vukovarske obilaznice i to prema autoru članka ispod tržišne cijene. U članku se problematizira je li gradonačelnikov otac u tu transakciju ušao s ciljem da u budućnosti, odnosno kad projekt obilaznice dođe na red ili bude realiziran, stekne financijsku dobit. U članku se dalje navodi kako je Vlada RH u travnju 2019. usvojila Program obnove komunalne infrastrukture u Vukovaru za razdoblje 2019. – 2022., čiji je sastavni dio i obilaznica čija se vrijednost procjenjuje na 200 milijuna kuna. Dva mjeseca poslije, dužnosnikov otac kupio je zemljište na trasi obilaznice.

Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. O  pokretanju ili nepokretanju postupka, Povjerenstvo donosi pisanu odluku.

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 3. ZSSI-a propisano je da su zastupnici u Hrvatskom saboru dužnosnici u smislu odredbi ZSSI-a, dok je podstavkom 39. propisano da su to i gradonačelnici i njihovi zamjenici. Uvidom u Registar dužnosnika utvrđeno je da je Ivan Penava obnašao dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru od 14. listopada 2016.g. do 20. listopada 2016.g. te da istu dužnost obnaša od 22. srpnja 2020.g. Također, Ivan Penava je obnašao dužnost gradonačelnika Grada Vukovara u mandatima 2013.-2017., zatim 2017.-2021. te u aktualnom mandatu od 7. lipnja 2021.g. Stoga je i dužnosnik Ivan Penava, povodom obnašanja navedenih dužnosti, obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Povjerenstvo je od zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Vukovaru zatražilo dostavu podataka i dokumentacije za nekretnine koje se u predmetnom novinskom članku spominju. Iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je kako je Ante Penava upisan kao vlasnik predmetnih nekretnina, kč.br. ……., k.o. 334073 Borovo Naselje i kč.br. ……, k.o. 334073 Borovo Naselje, od svibnja 2019.g. te da ih je stekao od prijašnje vlasnice na temelju Ugovora o kupoprodaji br. OV-2149/2019 od 28. svibnja 2019.g.

Povjerenstvo je potom od Grada Vukovara zatražilo očitovanje jesu li predmetne nekretnine na trasi Vukovarske obilaznice koja je ucrtana u prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Vukovara te ukoliko jesu tko je i kada donio odluku o trasi Vukovarske obilaznice i je li ista mijenjana i kada. Također je zatraženo očitovanje tko je i kada donio Odluku o financiranju izgradnje Vukovarske obilaznice i je li u navedenom postupku donošenja odluke o financiranju sudjelovao dužnosnik Ivana Penava, gradonačelnik Grada Vukovara, i na koji način.

Grad Vukovar je dana 6. travnja 2021.g. dostavio očitovanje, KLASA: 053-01/21-01/2 URBROJ: 2196/01-1-21-5 od 2. travnja 2021.g. U očitovanju se dostavlja dopis Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara od 30. ožujka 2021.g. u kojem se navodi kako se predmetna nekretnina k.č.broj …… k.o. Borovo Naselje manjim dijelom nalazi na trasi državne ceste (dio obilaznice grada Vukovara), dok se nekretnina k.č.broj ……. k.o. Borovo Naselje uopće ne nalazi na trasi državne ceste (obilaznica grada Vukovara). Navedene činjenice utvrđene su uvidom Prostorni plan uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 1/06, 4/12, 11/15 i 12/18), kartografski prikaz broj 1.2. Korištenje i namjena prostora PROMET. Planirana državna i brza cesta – obilaznica grada Vukovara ucrtana je u osnovni Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 7/02) kao državna cesta (u većem dijelu je državna brza cesta, a manjim dijelom je državna cesta (spoj na državnu cestu br. 2)), kartografski prikaz br. 2.A. INFRASTRUKTURNI SUSTAV PROMET, što znači da je ista bila planirana još 2002. godine.

Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 7/02) određene su pojedinačne građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku prema Uredbi o građevinama od važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine”, broj 6/00) u koje spada državna brza cesta s utvrđenom trasom Ormož – Otok Virje – Varaždin – Osijek – Ilok na trasi državne ceste D2 svrstana u I. skupinu prioriteta određenu Strategijom prometnog razvitka RH kao i planirane obilaznice i korekcije trasa na državnim cestama (Vukovara D2, Vinkovaca D55, Županje D55, Iloka D2).

Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije, sukladno odredbi članka 109. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) donosi Skupština Vukovarsko-srijemske županije. U postupku donošenja prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, u skladu s odredbom članka 92. Zakona o prostornom uređenju i odredbom članka 82. Zakona o cestama („Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Hrvatske ceste d.o.o. dužne su dati podatke, propise i dokumente za izradu prostorno-planske dokumentacije za cestovnu infrastrukturu državnog značaja.

Sukladno odredbi članka 61. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju, prostorni plan niže razine mora biti usklađen s prostornim planom više razine. Obzirom da Prostorni plan uređenja Grada Vukovara kao prostorni plan niže razine, mora biti usklađen s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije, kao prostornim planom više razine, trasa obilaznice – državne ceste u prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Vukovara je kako u osnovnom planu tako i u svakim sljedećim izmjenama preuzeta iz Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.

Nadalje, uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno je da je I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 8/07), koju je donijela Skupština Vukovarsko-srijemske županije dana 12. srpnja 2007. godine, kartografski prikaz br. 2.A. INFRASTRUKTURNI SUSTAV PROMET, izvršena korekcije trase državne ceste na način da trasa od tada ide preko predmetnog zemljišta označenog kao k.č. broj …… k.o. Borovo Naselje.

U dopisu se posebno napominje da je na temelju tog prostornog plana, odnosno na temelju Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 7/02 i 8/07), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/l-350-05/10-01/101, URBROJ: 531-06-11-21 KM od 24. ožujka 2011. godine na zahtjev investitora Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb za izgradnju državne i brze ceste – obilaznice Grada Vukovara, kao građevinu od interesa za Republiku Hrvatsku. Dana 21. veljače 2012. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je donijelo Izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole KLASA: UP/l-350-05/11-01/219, URBROJ: 531-06-2-12-2 KM.

Uz očitovanje Grada Vukovara dostavljeni su grafički prikazi iz prostorno-planske dokumentacije (PPVSŽ i PPUG Vukovara), preslika Lokacijske dozvole KLASA: UP/l-350-05/10-01/101, URBROJ; 531-06-11-21 KM od 24. ožujka 2011. godine i preslika Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole KLASA: UP/l-350-05/11-01/219, URBROJ: 531-06-2- 12-2 KM od 21. veljače 2012. godine

Preslike akta predmetne Lokacijske dozvole i akta Izmjene i dopune Lokacijske dozvole nalaze se u privitku ovoga dopisa, dok s idejnim projektima na temelju kojih su doneseni ti akti Grad Vukovar ne raspolaže budući da izdavanje tih akata nije bilo u nadležnosti upravnih tijela Grada Vukovara.

Uz očitovanje Grada Vukovara dostavljeno je i očitovanje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara, KLASA: 363-01/21-01/1 URBROJ: 2196/01-7-21-195 od 31. ožujka 2021.g. U navedenom očitovanju se navodi kako Vlada Republike Hrvatske donosi Strategiju prometnog razvoja na području Republike Hrvatske koja je u skladu sa četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji također donosi Vlada na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Izgradnja buduće obilaznice Grada Vukovara kao dijela državne ceste D2 planirana je u 6. faza te je u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o. U proteklim godinama određena faza izgradnje je navedena u Programu građenja i održavanja državnih cesta na području Republike Hrvatske kojoj je određena vrijednost kao i vremensko razdoblje planiranih zahvata odnosno gradnje. Faza izgradnje buduće obilaznice koja je planirana preko zemljišta k.č. ….. i k.č. ….. k.o. Borovo Naselje ne nalazi se u trenutnom Programu građenja i održavanja državnih cesta na području Republike Hrvatske te Grad Vukovar i dužnosnik Ivan Penava kao gradonačelnik nije imao utjecaja na donošenje Programa građenja i održavanja državnih cesta na području Republike Hrvatske.

Člankom 4. stavkom 2. ZSSI-a propisano je da je član obitelji dužnosnika u smislu tog Zakona, bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika. Člankom 4. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da su povezane osobe u smislu ZSSI-a članovi obitelji dužnosnika iz članka 4. stavka 2. ZSSI-a te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom.

Člankom 1. ZSSI-a propisano je da je svrha navedenog Zakona sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Člankom 2. ZSSI-a propisano je da u obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa, a sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, posebice kada privatni interes dužnosnika utječe ili se osnovano može smatrati da utječe ili kada privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti.

Člankom 5. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Stavkom 3. istog članka propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana, dok je stavkom 2. propisano da su dužnosnici osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.

Člankom 7. ZSSI-a propisana su zabranjena djelovanja dužnosnika, između ostalog, točkom c) propisano je da je dužnosnicima zabranjeno zlouporabiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, a točkom i) dužnosnicima je zabranjeno na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe.

Imajući u vidu cilj i svrhu ZSSI-a, propisanu člankom 1. ZSSI-a, Povjerenstvo bi za utvrđivanje da je u postupanju dužnosnika došlo do povrede članka 7. ZSSI-a trebalo utvrditi okolnosti iz koje proizlazi da je dužnosnik diskrecionom ocjenom unutar svojih nadležnosti koristio svoju javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe za koju se može smatrati da je s dužnosnikom interesno povezana. U odnosu na predmetne okolnosti, povodom kojih je otvoren ovaj predmet, Povjerenstvo je utvrdilo kako je dužnosnikov otac 2019.g. na temelju ugovora o kupoprodaji s fizičkom osobom stekao dvije nekretnine na području k.o. Borovo naselje. Jedna nekretnina se manjim dijelom nalazi na trasi državne ceste, odnosno dijelu obilaznice Grada Vukovara. U vezi navedenog Povjerenstvo je ispitivalo je li neko konkretno postupanje ili propust dužnosnika ukazuje na moguću povredu odredbi ZSSI-a.

Povjerenstvo najprije ističe kako dužnosnikov otac predmetne nekretnine nije stekao od tijela javne vlasti već od fizičke osobe u pravnom poslu u kojem je kupoprodajna cijena slobodno određena, odnosno određena je voljom i dogovorom samih ugovornih strana. Nadalje, kupoprodajni ugovor sklopljen je nakon što su Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije te Prostorni plan uređenja Grada Vukovara bili već doneseni na način da preko dijela predmetne nekretnine prolazi trasa obilaznice i to prije nego je Ivan Penava započeo s obnašanjem dužnosti gradonačelnika Grada Vukovara. Isto tako, navedene dokumente, koji prolaze postupak javnog savjetovanja te su dostupni javnost, donose predstavnička tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Izdavanje pak Lokacijske dozvole, za izgradnju konkretne investicije – obilaznice, investitora Hrvatske ceste d.o.o., nije u nadležnosti Grada Vukovara.

Slijedom navedenog, u vezi okolnosti stjecanja nekretnina kč.br. ….. i kč.br. …… k.o. Borovo naselje, od strane dužnosnikovog oca, iz prikupljenih podataka i dokumentacije nisu utvrđene okolnosti koje ukazuju da bi dužnosnik Ivan Penava počinio povredu neke od odredbi ZSSI-a.

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je to navedeno u izreci ovog akta.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA    

 Nataša Novaković, dipl. iur.