Održana sjednica Gradskog vijeća Vukovara

VUKOVAR, Članovi Gradskog vijeća Vukovara većinom glasova usvojili su Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu te izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2016.godinu. Gradski pročelnik za komunalno gospodarstvo Goran Martinović rekao je kako je rebalansom iznos od 58 milijuna kuna predviđen za gradnju objekata smanjen na 22 milijuna jer se određeni projekti nisu mogli realizirati. Nije pomoglo niti što Grad Vukovar ima spremnu projektnu dokumentaciju za projekte koje je trebao sufinancirati Fond za zaštitu okoliša koji ih zbog svojih problema nije mogao sufinancirati. Programa održavanja je sa 31 milijun kuna smanjen na 25 milijuna. Vijećnici su donijeli i Odluku o izmjenama i dopunama odluke o proračunu Grada Vukovara za 2016. koji je novim rebalansom smanjen za 90 milijuna kuna.

„Proračun Grada Vukovara bio je utvrđen na 275.540.000 kuna da bi rebalansom utvrđen na 186.000.000. Razlika od 90.000.000 milijuna odnosi se na projekte koji nisu realizirani većinom zbog sredstava koja nisu pristigla od ministarstava ili drugih izvanproračunskih korisnika proračuna RH“, rekla je pročelnica UO za financije i naplatu Vlasta Šibalić.

Donesena je i Odluka o prodaji trajekta Golubica kao i Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete temeljem pisanog ugovora i ona o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Vukovara. Donesen je i Program financiranja javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u Gradu Vukovara za 2017. Na prijedlog gradonačelnika Ivana Penave vijećnici su donijeli i Odluku o osnivanju Interkulturalne osnovne škole “Dunav” koja bi s radom trebala započeti iduće školske godine.