Nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Sotin i Lipovača

VUKOVAR, Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i direktorica gradske tvrtke Vodovod grada Vukovara d.o.o. Milica Zebec obišli su radove na izgradnji sustava odvodnje u vukovarskim gradskim naseljima Lipovača i Sotin.

U sklopu Projekta Vukovar, za Ugovor o Izvođenju radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2016. godini nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Lipovača ukupne vrijednosti radova cca 4,4 milijuna kuna (bez PDV-a). Izvoditelj radova je tvrtka EURCO, a kao podizvoditelj se pojavljuje gradska tvrtka Komunalac d.o.o. iz Vukovara. Projektom je predviđena izgradnja cca 3200 metara gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda te cca 1200 metara tlačnog kanalizacijskog cjevovoda sa crpnom stanicom. Do sada je u naselju Lipovača izvedeno cca 1600 metara gravitacijskog cjevovoda sa revizijskim oknima te kompletan tlačni cjevovod za spoj na postojeći sustav javne odvodnje grada Vukovara. Po završetku radova omogućit će se priključenje cca 160 novih korisnika odnosno domaćinstava na sustav javne odvodnje.

Direktorica tvrtke Vodovod grada Vukovara d.o.o. Milica Zebec rekla je kako se radi o projektu koji je većim dijelom financiran iz bespovratnih sredstava Europske unije te dodala kako do sada stanovnici Lipovače nisu imali izgrađen sustav odvodnje te su imali septičke jame koje su iziskivale dodatne troškove, a dovršetkom radova stanovnicima Lipovače pružit će se viši standard življenja.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava dodao je kako je ovo najveći projekt na području Vukovarsko-srijemske županije i daleko najvažniji za vukovarsko područje.

U rujnu 2015. godine započeli su i radovi izgradnje kanalizacije u naselju Sotin. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 11. 190. 938,16 kn. (bez PDV-a). Izvoditelj radova je tvrtka Brodska Posavina d.d. Do sada je izvedeno cca 1600 m gravitacijskih cjevovoda te cca 200 m tlačnih cjevovoda . U 2016. god. za nastavak radova sredstva bi trebala biti osigurana od strane Hrvatskih voda iz programa CEB/EIB. Projektom je predviđena izgradnja cca 10 km gravitacijskih kanala, 1 km tlačnih cjevovoda te 5 crpnih stanica za odvodnju sanitarnih otpadnih voda. Po izgradnji kanalizacije u naselju Sotin, omogućiti će se priključenje cca 300 domaćinstava na odvodnju. Predviđeni završetak radova je prosinac 2016. god.

„Oko 800 stanovnika gradskog naselja Sotin prvi puta će dobiti kanalizacijsku mrežu ali i uređaj za pročišćivanje otpadnih voda koji će biti postavljen na obali Dunava. Po završetku radova, koji su planirani do kraja 2016. godine sanirat će se prometnice u naselju Sotin”, rekao je gradonačelnik Penava te pojasnio kako je Projekt Sotin zaseban projekt koji je neovisan o Projektu Vukovar, financiran uz pomoć Hrvatskih voda, iz programa Europske investicijske banke i Banke za razvoj vijeća Europe.

VUKOVAR.HR