Započinje provedba Projekta Adica – novi izgled i niz novih sadržaja

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Prema informacijama iz vukovarske gradske uprave Park šuma Adica uskoro će dobiti jedan sasvim novi i moderniji izgled koji će i cijelome gradu dati jednu novu dimenziju. Radi se o Projektu Adica u okviru kojega će ovo omiljeno izletište Vukovara biti detaljno uređeno i kroz koji će biti izgrađen niz novih sadržaja.

Cilj projekta je stvaranje svih potrebnih preduvjeta za razvoj, prijavu, i provedbu projekta Adica iz odobrenog Intervencijskog plana Grada Vukovara, odnosno realizacija seta dokumentacije za navedeni projekt koja obuhvaća izradu tehničke dokumentacije te studiju izvedivosti i strategiju turističkog brendiranja grada Vukovara, koji će se kao strateški dokument koristiti u daljnjem razvoju turizma grada Vukovara.

Projektom se planira revitalizirati park šumu Adica radi povećanja turističke atraktivnosti stvaranjem novih proizvoda, uz očuvanje, u najvećoj mogućoj mjeri, izvornog stanja okoliša.Izgradnju se planira na način da se što manje zadire u okoliš, odnosno uz što manji broj uklonjenih stabala, uz primjenu prirodnih materijala (drvo kao glavni građevni materijal, pješačke površine od neutvrđenog materijala i sl.).

Projektom je planirana izgradnja:

  1. ŠETNICA UZ RIJEKU VUKU- biti će izgrađena od završetka ulice 204. vukovarske brigade, odnosno od početka šume Adica, do mosta kod crkve Svete Petke. Na ovaj način spojiti će se trase šetnice koje će izgraditi Hrvatske vode na nasipima uz rijeku Vuku i to dijela koji ide od željezničkog mosta do završetka ulice 204. vukovarske brigade (kao nastavak šetnice od centra grada) i dijela koji će se izgraditi od pješačkog mosta kod crkve Svete Petke do cestovnog mosta na Lušcu (obilaznica). Šetnica će u biti izgrađena od drveta u dužini od cca. 1 km, a po izgradnji brane na ušću Vuke u Dunav (što je obuhvaćeno projektom Uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području Grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala) zemljište na kojem se izgradi šetnica (a koje je pri normalnom vodostaju kopnena površina) biti će ispod razine vode pa će šetnica biti 1,5-2 m iznad vode.   Osim na početku i kraju šetnica će imati još 3 odvojka (10-15 m) prema lijevoj obali Vuke te jedan odvojak i most prema desnoj obali na kojoj će biti smještena stijena za penjanje i polazna točka zračnog tobogana (zip-line).
  2. KAMP- sjeverno od postojećih objekata u Adici, prema cesti, planirana je izgradnja kampa koji bi imao 20 kamp mjesta površine 45 m² za smještaj šatora, a trebao bi zadovoljiti uvjete kako bi ga se kategoriziralo kao kamp sa 3* sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“. Ukupno raspoloživa površina za kamp iznosi 4000 m², a prostor kampa treba biti ograđen ogradom od prirodnih materijala (zelena ograda). Recepcija i restoran osigurani su u postojećem objektu,a u kampu ćese izgraditi zajednički sanitarni čvor, drugi potrebni sanitarne elemente i usluge, natkriveno spremište za bicikle te zajednička sjenicu sa mjestima za sjedenje, loženje vatre i pripremu hrane. Svako kamp mjesto biti će označeno i omeđeno te opremljeno priključkom električne energije i slavinom za opskrbu pitkom vodom s odvodom.
  3. SMJEŠTAJNI OBJEKTI- BUNGALOVI- južno od postojećih objekata, uz rijeku Vuku planirana je izgradnja 20 smještajnih objekata koji će sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj, biti razvrstani kao sobe sa 3*. 10 objekata će se sastojati od 1 modula dvokrevetne sobe, a 10 objekata od 2 modula dvokrevetne sobe. Površine modula su cca. 20 m². Dio smještajnih objekata projektiran je kao kućice na stupovima, dioće biti izvedeno kao kućice ukopane u zemlju sa jednim vidljivim zidom- onim na kojem su ulazna vrata u objekt i zatravnjenim pokrovomće biti zatravnjen, a dio kao bungalovi na zemlji. Svi će biti izgrađeni od drveta i zadovoljavati energetski certifikat A.
  4. ADRENALINSKI PARK- sportsko-zabavni park koji se sastoji od visinskih i nizinskih statičnih poligona(roping poligoni) s različitim elementima (preprekama koje treba preći) od užeta i drveta postavljenih na drvenim stupovima, stijene za penjanje i zračnog tobogana (zip line), namijenjenih pustolovnom turizmu, zabavi, održavanju kondicije, razvijanju novih vještina i td. Uz poligone će se izgraditi i stijena za sportsko penjanje (visine cca. 20 m), uz koju će se izgraditi i stubište radi uspona do polazne točke zračnog tobogana.Odgovarajuća trasa za smještaj zračnog tobogana dužine cca. 250 m preko rijeke Vuke sa njene desne na lijevu obalu.
  5. ČAROBNA ŠUMA- s ciljem privlačenja posjetitelja te popunjavanja smještajnih kapaciteta i u zimskim mjesecima kada adrenalinski park neće raditi, oko postojećeg objekata, kao središnjeg dijela šume Adica, te uz postojeću stazu koja vodi prema jugo-istoku (crkvi Svete Petke) kao i šetnicu uz Vuku postaviti će se dekorativna upravljiva RGBW rasvjeta (stalna rasvjeta). Pored navedene planirana je i blagdanska rasvjeta drveća postavljena na dominantnim hrastovim stablima na središnjem platou (čistina južno od postojećeg objekta- 4 stabla) koja će se koristiti od 1. prosinca do 15. siječnja (i u drugim terminima prema odluci Grada Vukovara).