Poziv za predlaganje programa za Dan Grada Vukovara

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava raspisao je poziv za predlaganje programa obilježavanja „3. svibnja – Dana Grada Vukovara“ za 2016. godinu. U pozivu su pozvane sve pravne i fizičke osobe da svoje prijedloge dostave Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vukovara. Predlažu se programi iz kulture, estrade, sporta kao i ostalih djelatnosti iz nespomenutih područja društvenoga života koja mogu biti sastavni dio obilježavanja Dana grada. Rok za podnošenje prijedloga programa je 9. travanj.

„Predlagatelji programa su obvezni popuniti opisni obrazac za prijavu prijedloga programa koji je sastavni dio ovog Poziva. Uz obrazloženje prijedloga programa (na najviše jednoj stranici A4) predlagatelji koji apliciraju i za financijska sredstva moraju dostaviti i financijski plan, odnosno specificirati troškove za izvršenje predloženog programa u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Vukovara. Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju predloženih programa donosi Odbor za obilježavanje „Dana grada Vukovara” o čemu će predlagatelji biti obaviješteni. Svi predlagatelji čiji program bude ocijenjen prihvatljivim sklopit će ugovor o financiranju iz javnih izvora“, stoji u pozivu.

Zainteresirani više informacija o pozivu mogu pronaći na službenoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr).

IVAN MATIĆ