Grad Ilok dobio Jedinstveni upravni odjel, zakazani i izbori za Vijeća mjesnih odbora

ILOK, Gradsko vijeće Iloka donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka koji će se održati 17. studenog 2019 godine.
Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka u kojoj se promjene odnose na pravo na stipendiju koju sada mogu ostvariti i studenti druge i treće godine dodiplomskog studija kao i studenti prve i druge godine diplomskog studija. Povjerenstvo je odlučilo dati precizan popis potrebne dokumentacije kojom se dokazuje status studenta, također je uz dosadašnje bodovanje prosjeka ocjena i primanja, uvedena mogućnost ostvarivanja dodatnih bodova za studente ovisno o njihovoj obiteljskoj situaciji.

Usvojena je i Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja za komunalnu naknadu. Kako je rečeno odluka se donosi radi stupanje na snagu novog Općeg poreznog zakona kojim je utvrđen jedinstveni zastarni rok za javna davanja od šest godina. Gradskom vijeću se predložio otpis dijela potraživanja za koja je nakon svih poduzetih radnji utvrđena nemogućnost naplate i nakon proteka roka od 6 godina, odnosno 10 godina od pravomoćnih sudskih presuda. Za otpis nisu predložena potraživanja za koja Grad ima založna prava na imovini dužnika, jer za takva potraživanja ne nastupa zastara.
Otpis fizičkim osobama donesen je temeljem zastare potraživanja kao i za umrle osobe dok je otpis pravnim osobama donesen zbog nastupanja zastare i gašenja obrta/trgovačkog društva.

Većinom glasova Gradsko vijeće Iloka donijelo je i Odluku o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka. Kao razlozi ustrojstva Jedinstvenog upravnog navedena je racionalizacija kao i koncentracija poslova iz djelokruga Grada u jednom upravnom odjelu s ciljem bolje učinkovitosti, ravnomjernog opterećenja službenika i namještenika, veće suradnje, informiranosti i povezanosti u obavljanju poslova jedinstvenog upravnog odjela, a samim time i poslova Grada Iloka. Danom stupanja na snagu ove Odluke ukidaju se Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i Upravni odjel za pravne i opće poslove, a poslove tih odjela preuzima Jedinstveni upravni odjel. Gradonačelnica će iz reda službenika Jedinstvenog upravnog odjela koji ispunjava stručne uvjete za pročelnika imenovati službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja koji će gradonačelnica raspisati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.