Općina Ivankovo ide u projekt izgradnje reciklažnog dvorišta

Foto: You Tube

IVANKOVO, Općina Ivankovo potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Ivankovo. Projekt s 3,8 milijuna kuna odnosno 84,9 posto potrebnih sredstava sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Kako navode općinske vlast, izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijeti će se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Ciljana skupina projekta je cjelokupno stanovništvo Općine Ivankovo (8.006).

Cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Ivankovo. Projektom će se smanjiti/izbjeći otpad za odlaganje za 270 t, te će se ukupno prikupiti u reciklažnom dvorištu 99 t otpada u prvoj godini rada reciklažnog dvorišta.

Provesti će se informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom za javnost. Općina planira informativno-obrazovne aktivnosti provoditi u suradnji s Komunalnim društvom Ivankovo d.o.o. za komunalne djelatnosti kojoj će biti dodijeljeno pravo upravljanja reciklažnim dvorištem.